NASZ ADRES

Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Jan 796430498  Paweł 724504894

Nasze obiekty

Skansen fortyfikacyjny Cz

Obiekt 763

Obiekt bojowy na 1 CKM. Wybudowany w 1935 roku. Wykonany w kategorii odporności ogniowej "B1" ze ścianami zewnętrznymi grubości 1 metra i stropodachem grubości 80 centymetrów. Obiekt składa się z trzech pomieszczeń:
- Gazoszczelnej śluzy wejściowej
- Izby pogotowia załogi
- Izby bojowej
Stała obsługa obiektu to sześciu żołnierzy. Dodatkowo w obiekcie stacjonowała grupa wypadowa (drużyna piechoty) w sile dziewięciu żołnierzy.

Obiekt można zwiedzać samodzielnie, wskazane jest posiadanie latarki.


Русский

боевой Объект. Построенный в 1935 года. Выполненный в категории огневой устойчивости "B1" с внешними стенами толщины 1 метра и перекрытием толщины 80 сантиметров. Объект складывается из трёх помещений:
- Газонепроницаемый входного шлюза
- Помещения готовности коллектива
- боевого Помещения
Стояло обслуживание объекта это шести солдат. Дополнительно в объекте квартировала исходная группа (команда пехоты) в силе девяти солдат.

Объект можно посещать самостоятельно, показанное владение фонарика.

Skansen fortyfikacyjny Cz

Obiekt 764

 Obiekt bojowy na 1 CKM. Wybudowany w 1937 roku. Wykonany w kategorii odporności ogniowej "B1" ze ścianami zewnętrznymi grubości 1 metra i stropodachem grubości 80 centymetrów. Obiekt składa się z czterech pomieszczeń:
- Gazoszczelnej śluzy wejściowej
- Izby pogotowia załogi
- Gazoszczelnej śluzy pośredniej
- Izby bojowej
Obiekt posiada ciekawe maskowanie. Obmurowując ściane od strony zapola obiektu cegłą, obiektowi nadano wygląd przepustu wodnego.

Urządzenia i uzbrojenie obiektu obsługiwało sześciu żołnierzy.

Obiekt można zwiedzać samodzielnie, wskazane jest posiadanie latarki.
 
Русский

боевой Объект. Построенный в 1937 года. Выполненный в категории огневой устойчивости "B1" с внешними стенами толщины 1 метра и stropodachem толщины 80 сантиметров. Объект складывается из четырёх помещений:
- Газонепроницаемый входного шлюза
- Помещения готовности коллектива
- Газонепроницаемый косвенного шлюза
- боевого Помещения
Объект имеет интересное маскирование. Обкладывая стене от задней стороны объекта кирпичом, объектовые признали вид водной перемычки.

Устройства и вооружение объекта обслуживало шесть солдат.

Skansen fortyfikacyjny Cz

Obiekt 765

 Obiekt bojowy na 1 CKM. Wybudowany został w 1937 roku. Wykonany w kategorii odporności ogniowej "B1".
Obiekt składa się z czterech pomieszczeń:
- Gazoszczelnej śluzy wejściowej
- Izby pogotowia załogi
- Gazoszczelnej śluzy pośredniej
- Izby bojowej
Obiekt posiada strzelnicę flankującą, osłoniętą płytą pancerną 48P7.

Urządzenia i uzbrojenie obiektu obsługiwało sześciu żołnierzy.


Prace rewitalizacyjne w obiekcie SPF przeprowadziła w 2011 roku.
W obiekcie wystawiony jest sprzęt i wyposażenie, mające upodobnić jego wygląd do stanu z 1945 roku.
Dodatkowo w obiekcie zainstalowany jest filtrowentylator.

Obiekt można zwiedzać w obecności przewodnika.Русский

Объект боевой. Построенный остался в 1937 года. Выполненный в категории огневой устойчивости "B1".
Объект складывается из четырёх помещений:
- Газонепроницаемый входного шлюза
- Помещения готовности коллектива
- Газонепроницаемый косвенного шлюза
- боевого Помещения
Объект имеет стрельбище, заслоненной плитой броневой 48P7.

Устройства и вооружение объекта обслуживало шесть солдат.


Работы rewiatlizacyjne в объекте SPF она перевела в 2011 года.
В выставленный объект снаряжение и оснащение, имеющее upodonić его вид в состояние с 1945 года.
Дополнительно в установленный объект  вентилятор.

Объект можно посещать в присутствии гида.


Skansen fortyfikacyjny Cz

Obiekt 766

Obiekt bierny obserwacyjny. Wybudowany w 1935 roku, a oddany do użytku w marcu 1936 roku. Wykonany w kategorii odporności ogniowej "B1" ze ścianami zewnętrznymi grubości 1 metra i stropodachem grubości 80 centymetrów. Obiekt składa się z trzech pomieszczeń:
- Gazoszczelnej śluzy wejściowej
- Izby pogotowia załogi
- Izby obserwatora
Stała obsługa obiektu to trzech żołnierzy. Dodatkowo w obiekcie stacjonowała grupa wypadowa (drużyna piechoty) w sile dziewięciu żołnierzy.

Prace rewitalizacyjne w obiekcie SPF przeprowadziła w 2009 roku.
Obiekt stanowi izbę wystawienniczą, w której prezentowane są pamiątki zarówno z Oderstelung jak i pamiątki związane z historią gminy Czerwieńsk.

Obiekt można zwiedzać w obecności przewodnika.


Русский

Объект пассивный наблюдательный. Построенный в 1935 года, а преданный в употребление в марте 1936 года. Выполненный в категории огневой устойчивости "B1" с внешними стенами толщины 1 метра и перекрытием толщины 80 сантиметров. Объект складывается из трёх помещений:
- Газонепроницаемый входного шлюза
- Помещения готовности коллектива
- Помещения наблюдателя
Стояло обслуживание объекта это трёх солдат. Дополнительно в объекте stacionowała исходная группа (команда пехоты) в силе девяти солдат.

Работы rewitalizacyjne в объекте SPF она перевела в 2009 года.
Объект составляет выставочное помещение, в которой представляемые сувениры так и с Oderstelung как и сувениры связанные с историей гмины Czerwieńsk.